سال ۱۹۹۹ بود که ست گادین (Seth Godin) مفهومی به نام permission marketing را که به معنای تبلیغات با کسب اجازه بود وارد ادبیات کسب و کار کرد. چند سال بعد برین هالیگان (‌Brain Holligan) از واژه inbound marketing که بازاریابی درونگرا ترجمه شده، برای این مفهوم استفاده کرد.

×