۱- هر روز ۲ ساعت زودتر از اینکه از خانه برای کار خارج شوید ، بیدار شوید
۲- مهمترین کارهای هر روزتان را اول صبح انجام دهید
۳- روی پیشرفت کارهایتان تمرکزکنید و نه خروجی کاری که انجام می دهید

×